Vejledning til kommuner

Tilsyn med hjemme-undervisning

Kommunalbestyrelserne skal føre tilsyn med den undervisning, der gives i hjemmet mv. Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledning for det certificerede tilsyn med friskoler, men der foreligger for nuværende ikke en officiel vejledning for tilsyn med undervisning i hjemmet. Rådet for Hjemmeundervisning har i den sammenhæng udformet følgende vejledning, som frit kan bruges af de udpegede tilsynsførende i kommunerne, når der skal føres tilsyn med undervisning i hjemmet mv.

1. Omfang 

Der føres tilsyn med fagene dansk, regning/matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag. Det er alene undervisningen, der føres tilsyn med. Der føres ikke tilsyn med eleven, underviseren, familien, hjemmet eller andet. 

 

2. Tilsynsførende 

Kommunalbestyrelsen kan frit udpege en tilsynsførende. Personer i den offentlige skoleforvaltning vil dog ikke være et passende valg, da deres interesser og ekspertise ligger inden for folkeskolen. Det er nærliggende at kigge på friskolernes ordning, hvor de certificerede tilsynsførende ofte kommer fra mange forskellige faggrupper.

Den tilsynsførende bør have helikopterperspektiv og kunne arbejde godt med det faktum at forældrene/værgen har vidtrækkende og meget frie rammer i hjemmeundervisningen.

 

3. Interval 

Hver hjemmeskole modtager ét årligt tilsyn.
Har tilsynet én gang vurderet at undervisningen i hjemmet står mål med folkeskolens undervisning, kan tilsynet dog helt udelades herefter. Der bruges ikke ressourcer på tilsyn (ud over familiens første tilsyn), hvor der ikke foreligger en konkret og individuel skriftlig begrundelse herfor.

 

4. Fremgangsmåde 

Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at foretage et tilsyn, skal den tilsynsførende anmode forældrene/værgen, der hjemmeunderviser, om en prøve på undervisningen.

Forældrene/værgen skal som minimum have 3 måneder frist til at levere prøven.

Det er forældrene/værgen, der bestemmer hvordan prøven aflægges. Prøven kan fx. være skriftlig, digital eller via overværelse af undervisningen.

4.1 Skriftlig prøve

Forældrene/værgen kan vælge at indsende en skriftlig prøve – eller udsnit – der beskriver et undervisningsforløb i hvert prøvefag til den tilsynsførende. For at lette arbejdet for den tilsynsførende ønskes prøverne fagopdelt, hvor det er muligt. Det er imidlertid ikke et krav, da underviseren gerne må arbejde tværfagligt.

Det tilsendte bør ikke være så omfattende, at det vil tage mere end 2 timer at gennemgå. Den tilsynsførende vurderer undervisningens kvalitet ud fra det indsendte. 

Det indsendte materiale bliver ikke returneret til forældrene/værgen.

4.2 Digital prøve

Forældrene/værgen kan vælge at indsende video med optagelser af en undervisningssituation eller andet digital materiale.

Det er forældrenes/værgens ansvar, at det digitale materiale er tilgængeligt for den tilsynsførende fra en pc med browser og almindelige tekstbehandlingsprogrammer. Digital materiale, der kræver særlige programmer eller logins, vil som udgangspunkt ikke blive inkluderet i skønsarbejdet.

Videomateriale bør ikke samlet overstige en times varighed. Skriftligt materiale bør ikke være så omfangsrigt at det vil tage mere end 2 timer at gennemgå. Den tilsynsførende vurderer undervisningens kvalitet ud fra det indsendte.

4.3 Overværelse af undervisningen

Forældrene/værgen kan invitere den tilsynsførende til at overvære undervisningen i hjemmet eller andre steder som i naturen, på biblioteket eller lignende. Af hensyn til at foretage et skøn om hvorvidt hele undervisningstilbuddet står mål med folkeskolens undervisning, bør forældrene/værgen inddrage alle prøvefagene i prøveaflæggelsen; dansk, regning/matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag.

Hvis eleven indgår i forældrenes/værgens prøveaflæggelse, er det vigtigt, at den tilsynsførende alene foretager sin vurdering ud fra undervisningens kvalitet og ikke elevens præstation. Den tilsynsførende kan kun være observatør og må ikke afprøve eleven.

Tilsynsførende kan under normale omstændigheder kun tilbyde at deltage i forældrenes/værgens prøveaflæggelse, såfremt der er foretaget en forudindgået aftale, det foregår i normal arbejdstid, den foregår inden for kommunegrænsen og uden omkostninger til fx. entre til parker eller lignende. Prøveaflæggelsen bør ikke overstige 2 timer.

Skønnet forventes ikke at blive endelig foretaget umiddelbart efter overværelsen. Forældrene/værgen vil dog modtage afgørelsen indenfor 3-5 hverdage efter overværelsen.

4.4 Andet

Forældrene/værgen kan også vælge andre måder at aflægge prøven. Uanset prøvemetode gælder det, at tilsynsførende kun fysisk kan deltage i det omfang, at der er foretaget en forudindgået aftale, det foregår i normal arbejdstid, tilsynet foregår inden for kommunegrænsen og uden omkostninger til fx. entre til parker eller lignende. Prøveaflæggelsen forventes i øvrigt samlet set at kunne udføres på to timer.

Der opfordres i øvrigt til, at der i prøveaflæggelsen er taget højde for, at der skal foretages et skøn i forhold til alle prøvefagene: dansk, regning/matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag.

 

5. Vurdering 

Når prøven er modtaget/afsluttet skal den tilsynsførende inden for 3-5 hverdage foretage et skøn vedrørende undervisningens kvalitet.

Et skøn er – i modsætning til resultatet af en omfattende undersøgelse – blot et overslag eller en omtrentlig vurdering.

Friskoler og undervisning i hjemmet er ikke underlagt at følge folkeskolens kompetencemål, trinmål eller fagopdeling. Det kan derfor være en vanskelig opgave at foretage et skøn om hvorvidt undervisningen lever op til stå-mål-med-kravet. Prøverne vurderes dog ud fra følgende kriterier:

5.1 Det samlede undervisningstilbud

Overordnet skal undervisningen forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
En undervisning, der ikke respekterer disse værdier, kan derfor ikke skønnes forsvarlig.

5.2 Det faglige indhold

Undervisningen skal i sin helhed fra 0. til 9. klasse give eleven de færdigheder, der er nødvendige for optagelse på en ungdomsuddannelse.
En undervisning, der ikke -før eller siden – i sin helhed fra start til slut omfatter de faglige emner, der er nødvendige i forhold til optagelse til ungdomsuddannelser, kan således ikke skønnes forsvarlig.

5.3 Undervisningssproget

Der er ikke krav til undervisningssproget. Dog skal undervisningen være af en sådan karakter, at elever med et andet modersmål end dansk som minimum kan tilegne sig sproget via undervisningen (elever i det tyske mindretal er dog undtaget for dette krav).

En undervisning, der ikke omfatter sproget dansk (det tyske mindretal undtaget), kan derfor ikke skønnes forsvarlig.

5.4 Tilsynets begrænsning

Det er vigtigt, at den tilsynsførende respekterer forældrenes/værgens rettigheder i forhold til at give deres børn den grunduddannelse, der passer til deres egne religiøse, filosofiske og pædagogiske overbevisninger.

Tilsynet er ikke et socialt tilsyn og kan derfor alene omhandle undervisningens faglige indhold.

Undervisningen i hjemmet kan være meget anderledes end de traditionelle institutioners. Kemi i 1. klasse eller basale plus-stykker i 5. klasse må ikke komme som en overraskelse. Den tilsynsførende må derfor tage et holistisk perspektiv, når skønnet foretages.

Man kan som tilsynsførende også glæde sig over, at langt de fleste forældre/værger har et stort incitament til at give deres børn en god grundskoleuddannelse, så deres børn kan klare sig godt i livet. Har tilsynsførende imidlertid grund til at tro andet, skal denne benytte sig af den skærpede underretningspligt.

 

6. Afgørelse 

Når den tilsynsførende har foretaget et skøn om hvorvidt undervisningen i hjemmet står mål med folkeskolens undervisning, skal der afgives en afgørelse til forældrene/værgen.

Afgørelsen skal være skriftlig – og såfremt den ikke fritager forældrene/værgen for yderligere tilsyn, så skal den også være begrundet.

6.1 Fuld forsvarlig

Hvis tilsynet skønner, at undervisningen har været fuld forsvarlig og at der ikke er grund til at følge undervisningen yderligere, skal tilsynet fritage forældrene for yderligere tilsyn. Afgørelsen skal meddeles skriftlig til forældrene/værgen.

6.2 Forsvarlig, men med forbehold

Hvis tilsynet skønner at undervisningen har været forsvarlig, men finder en grund til at føre yderligere tilsyn, kan kommunalbestyrelsen genoptage tilsynet det efterfølgende skoleår. Den skriftlige afgørelse skal indeholde en beskrivelse af forbeholdet og der skal vedlægges en klagevejledning.

6.3 Ikke forsvarlig

Hvis tilsynet skønner at undervisningen ikke har været forsvarlig, skal forældrene/værgen have en skriftlig afgørelse, der beskriver undervisningens mangler. Beskrivelsen skal være af en sådan beskaffenhed, at forældrene/værgen kan rette op på manglerne ud fra beskrivelsen. Der skal lægges en klagevejledning sammen med afgørelsen samt en indkaldelse til en prøve 3 måneder senere.

6.4 Anden prøveaflæggelse

For anden prøveaflæggelse gælder, at prøven kun omfatter manglerne, der blev beskrevet i den afgørelse, der lå til grund for anden prøveaflæggelse.

Som for den første prøve gælder det, at forældrene/værgen bestemmer hvordan prøven skal aflægges.

Efter 2. prøveaflæggelse sendes igen indenfor 3-5 hverdage en skriftlig afgørelse til forældrene/værgen. 

Såfremt det skønnes, at forældrene/værgen ikke formåede at udbedre manglerne, skal afgørelsen meddele, at forældrene/værgen er forpligtet til at indskrive deres barn i et andet undervisningstilbud, der kan leve op til stå-mål-med-kravet. Der skal vedlægges en klagevejledning sammen med afgørelsen.

Hvis det skønnes, at forældrene/værgen formår at rette op på manglerne, skal afgørelsen meddele forældrene/værgen, at undervisningen i hjemmet kan fortsætte og tilsynet kan genoptages i det efterfølgende skoleår.

Rådet for Hjemmeundervisning
e: info@blivklogpaahu.nu